See also

Family of Ian David SMYTH and Mary Alice EVANS

Husband: Ian David SMYTH ( - )
Wife: Mary Alice EVANS
Children: Zachary Andrew James SMYTH
Liliana Ena Margaret SMYTH
Delilah Audrey Mae SMYTH

Husband: Ian David SMYTH

Name: Ian David SMYTH
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Wife: Mary Alice EVANS

Name: Mary Alice EVANS
Sex: Female
Father: Andrew Douglas EVANS
Mother: Margaret Jean ANDREWS

Child 1: Zachary Andrew James SMYTH

Name: Zachary Andrew James SMYTH
Sex: Male

Child 2: Liliana Ena Margaret SMYTH

Name: Liliana Ena Margaret SMYTH
Sex: Female

Child 3: Delilah Audrey Mae SMYTH

Name: Delilah Audrey Mae SMYTH
Sex: Female